• Ekol Psikoloji
ÖZEL EKOL AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ

MERKEZİMİZDE UYGULANAN TESTLER


ÇOCUK VE ERGEN TESTLERİ
YETİŞKİN TESTLERİ

ÇOCUK VE ERGEN TESTLERİ

Wısc-4
Bir zeka testi olup, 6 ile 16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen bir testtir.

WISC-R çocuklar için Zekâ ölçeği:
6-16 yaş arası çocuklar için uygulanır. 12 alt testten oluşmuştur ve bu alt testler sözel ve performans ölçekleri olarak ayrılmıştır.Dikkat Eksikliği ve Özgül öğrenme güçlüğü tanısı koymada da yararlanılan bir zeka testidir.

Moxo
Çocuklar (6-12 yaş) ve yetişkinler için geliştirilmiş olup DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan, bilgisayar ortamında yapılan "online" bir dikkat ölçme testidir.

Cas
5-17 yaşları arasındaki çocukların Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık,Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir.

Stanford-Binet Zekâ Testi
Bir kutu içinde değişik yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan malzemelerden oluşmuştur. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir.  Ölçek iki yaşından, üst yetişkin yaşlara kadar gruplanmıştır.

Luisa Düss Psikoanalitik Hikâyeler Testi
Kişilik komplekslerini ölçen sözel bir testtir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması beklenen 10 hikâyeden oluşur. Çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur.

Çocukların Algı Testi (C.A.T.)
C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmuştur. Kız, erkek 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir olup, çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.
Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır.

Denver Gelişimsel Tarama Testi:
0-6 yaş arası çocukların gelişimini takip etmek için uygulanır. Çocuklardaki gelişimsel gecikmeyi ve bozukluğu fark etme amacıyla kullanılır. Test 105 maddeden oluşmaktadır.  Süreli bir test değildir. İnce motor, kaba motor, dil ve kişisel-sosyal olmak üzere dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu test, uygulayıcının çocuğun neler yapabildiğini gözlemesi ve bazı maddelerde de ana babanın çocuğuna ilişkin gözlemlerini anlatmaları yoluyla uygulanır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi:
Temel olarak görsel algılamayı saptamaya yarayan bir testtir.Test el-göz koordinasyonu, şekil zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmak üzere beş algısal beceriyi ölçmektedir. Üç ile sekiz yaş arası çocuklara uygulanır. Test beş alt testten oluşmaktadır. Bireysel ve grup şeklinde uygulanır.

Good Enough Bir İnsan Resmi Çiz Testi:
4-14 yaş arasındaki çocuklara zihin gelişimini ölçmek için uygulanır. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Çocukların çizgisel eşleme (sembolleştirme) yetenekleri "bana bir adam resmi çiz" komutuyla ölçülür. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir.

Porteus Labirent Testi:
12 labirentten oluşan 7-6 ile 14-20 yaş arasındaki bireylere uygulanan bir testtir. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. Porteus testi göz-el işbirliği, planlama, önceden seziş, temkinli davranma, ileriyi görme gibi değişik yetenekleri ölçer.

Burdon Dikkat Testi:
Bu test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş   harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. 10-20 yaşlarındakilere uygulanır.

Gesell Gelişim Ölçeği:
Ölçek 1ile 7 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Gelişimin; “büyük motor” , “ince motor”, “adaptasyon”,”dil”,”kişisel-sosyal” alanlarını değerlendirir.

Peabody Kelime Hazinesi Testi:
Resimlerle kelime hazinesini ölçen bir testtir. Testin kapsadığı alan 2.5 ila 18 yaş arasıdır. Bu test özellikle beden ve konuşma özürlüler için de kullanılmaktadır. Resim testi olduğu için okur – yazar olmayanlar da testten yararlanabilir.

Bender Gestalt Görsel Hareket Algı Testi:
Bu test, görsel uyarının algılanmasını, görsel – motor koordinasyonu ve algılanan uyarının motor işlevlerle ifade edilebilmesini yani görsel hareket integrasyonu ölçmektedir. Beyin bozukluklarının teşhisinde de kullanılmaktadır.
5.5 yaş ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

AGTE bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Bu envanter 0 – 6 yaş çocukların uygulanan andaki gelişimini ve becerilerini ebeveynden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:
6 yaş çocuklarının, ilkokula olgunluk seviyelerini ölçmek için kullanılan olan bir ölçektir. Bireysel veya grup halinde uygulanabilinir.

ABC Tarama Listesi:
Otizm ve/veya Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış veya şüphesi bulunan çocuklara uygulanan bir listedir. Aile soruları okuyarak cevaplandırır.

M- Chat:
Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği otizm ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk belirtilerini erken çocukluk döneminde tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir otizm tarama ölçeğidir.

Toddler Assessment of Development ( TAD)
Bebekler için geliştirilen Gelişim Değerlendirmesi Testidir.

Vale Developmental Dısorders:
Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği, otizm ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk belirtilerini erken çocukluk döneminde tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir  otizm tarama ölçeğidir.

Otizmli Çocuklar için Duyusal Değerlendirme Formu:
Bu ölçek otistik davranış özelliği gösteren çocuklarda duyusal alanlarda görülen problemleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Ölçekten elde edilen sonuçlarla çocuğun duyusal alanlardaki problemleri belirlenecektir.

Sınav Kaygısı Envanteri:
Sınav kaygısı yüksek olan bireyleri tespit etmek amacı ile uygulanmaktadır.
10 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan envanter, bireysel veya grup halinde uygulanabilmektedir.

Autism Treatment and Evaluation Checklist ( ATEC)
Çocukla uygulanan terapinin / tedavinin etkilerini ölçmek amacı ile hazırlanmıştır. Ailelerin cevaplandıracağı bu liste 4 bölümden oluşmaktadır.

Kuder İlgi Envanteri
Kişilerin kuvvetle ilgi duyduğu ve ilgi duymadığı alanları belirler. 7-12 yaş aralığında uygulanan envanter, ilgi alanlarının birbirine göre olan derecesini ortaya koymaktadır.

Beier Cümle Tamamlama Testi
Bireylerin tavır ve duygularını yansıtır.Kişilerin okul,aile v.b gibi alanlarda yaşadığı sorunlar tespit edilir.8-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir.

Benton Görsel Algılama Testi
Bireyin görsel belleğinin ölçümünde kullanılır. 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanır.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği
Ölçek 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.


YETİŞKİN TESTLERİ

WAIS-R Zeka Testi
Wechsler Zeka Ölçeğinin yetişkinler için geliştirilen formudur.
 
Benton Yüz Tanıma Testi
Hastanın kognitif fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Burada hastaya önce bir kişinin fotoğrafı gösterilerek bu fotoğrafın aynı anda gösterilen 6 farklı kişinin fotoğrafından aynı olan bir tanesi ile eşlemesi istenir. Daha sonra yine hastaya bir kişinin fotoğrafı
gösterilerek kendisine aynı anda gösterilen 6 fotoğraftan aynı kişinin farklı pozdaki 3 fotoğrafı ile eşlemesi istenir.
 
Rorschach
On mürekkep lekesinden oluşmuştur. Her kartta birbirine simetrik olan belirsiz şekiller vardır. Kartlardan beşi siyah, gri ve beyaz renklerden; ikisi siyah ve grilere ek olarak kullanılan parlak kırmızı renklerden; geri kalan üç kart birçok pastel renk kullanılarak oluşturulmuştur. Her kart sunulurken denekten bu mürekkep lekelerinde ne gördüğünü söylemesi istenir.
 
Benton çizgi yönünü belirleme testi
Bu testte 2 farklı yöndeki çizgi karışık şekilde sıralanmış 11 farklı yöndeki çizgiler içinde aynı yöndeki olanlarla eşleştirilir. Burada hasta, test öncesi iki kez aynı soruların yöneltildiği 5 maddelik alıştırmadan geçirilir. Daha sonra 30 soruluk test verilir. Verilen her cevap kaydedilir ve hatalı cevaplar yuvarlak içine alınır. Her iki çizginin doğru olarak bilindiği toplam doğru cevap sayısı hesaplanır.
 
Weshler bellek ölçeği, Görsel bellek alt test
Geometrik desenler çizili olan üç karttan oluşur. Birinci ve ikinci kartlarda birer, üçüncü kartta ise yan yana iki şekil vardır. Kartlardan her biri deneğe on saniye gösterildikten sonra kaldırılır ve o şekli çizmesi istenir. Deneğin doğru olarak anımsayıp çizdiği her bir unsur için belli puanlar verilir.
 
Boston Naming Test
Hastalara duyarak anlama, okuduğunu anlama, tekrarlama ve isimlendirme gibi lisan komponentlerini değerlendirmek amacıyla uygulanır.
 
Wisconsin Kart Eşleştirme Testi
Testin amacı soyut kavram oluşturma, değiştirme ve sürdürme yeteneğini ölçmektir. 4 adet uyarıcı kartı, 64 er karttan oluşan 2 deste tepki kartı bulunmaktadır.
 
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Kişiliğin farklı yönleri hakkında bilgi edinmek üzere düzenlenmiş bir testtir. 16 yaş ve üzerine uygulanır. Nevrotiklik, içe dönüklük, baskınlık ve kendine yeterlik boyutlarını içeren 550 tümceden oluşmaktadır. Testi alan birey "doğru" "yanlış" olarak her tümce için kendisine uygun olacak şekilde yanıt verir.
 
Cornell-Index Kişilik Envanteri
Cornell index testi kişiliğin değerlendirilmesindeki önemli faktörleri tanımlamak ve belirlemek için oldukça güvenilir bir testtir.  Özellikle yüz yüze görüşmelerden elde edilemeyen bir takım semptomları saptamak için etkili olduğu kanıtlanmıştır. En çok saptanan semptomlar anksiyete durumları, hipokondriyaz, asosyal yönelimler, konvülsif rahatsızlıklar, migren, astım, peptik ülserdir. Oldukça kolay elde edilip kaydedilen bir metot kullanarak, bireyin kişiliğinde etkili olan mekanizmaları ortaya çıkarmamıza yardımcı olur.  Cornell İndex Testi'nin N Formu kişiliğinde değişim olanları ve olmayanları ayırt etmemizi sağlaması açısından ve aynı zamanda test itemlerinin tanıya yönelik semptomlara göre gruplandırılmış olmasından dolayı avantajlıdır. N2 ve N3 formları mevcuttur. N2 formu 101 sorudan, N3 formu 62 sorudan oluşmaktadır ve kısa olan form çeyrek saatte uygulanıp yaklaşık 1 dakikada puanlanabilmektedir.  
 
California Sözel Öğrenme Testi
California Sözel Öğrenme Testi  öğrenme ve sözel materyali geri çağırmada kullanılan stratejileri ve süreçleri ölçebilmek amacıyla dizayn edilmiş bir nöropsikolojik testtir.Yetişkinler ile beraber 5-16 yaş arası çocuklara da uygulanabilmektedir.Yaygın öğrenme güçlüğü olan hastalarda, dikkat sorunu olan hastalarda, zihinsel gerilik ve diğer nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklarda tanıya ve tedaviye yardımcı olma amacıyla kullanılmaktadır. Sözel öğrenmenin nasıl oluştuğu veya oluşmadığı durumlar ile bilginin ne kadarının öğrenildiğini tesbit eder.
California Sözel Öğrenme Testi birden fazla bileşenden oluştuğu için sözel öğrenme ve hafızayı ölçmek için en sık kullanılan nöropsikolojik testlerden bir tanesidir. Bu testte kadın denekler erkek deneklerden özellikle kategori değiştirmede daha iyi performans göstermektedirler. Farklı türde beyin hasarı olan hastalarda, beyin hastalığı olan hastalarda uygulandığında gerçeğe uygun,güvenilir veriler sağlamaktadır. Aynı zamanda örneğin olası bir Alzheimer hastalığının erken tanısı için oldukça güvenilir bir göstericidir.
 
Eyesenck Kişilik Testi
Eysenck kişilik envanteri 16 yaş ve üstüne uygulanan bir grup testidir. Ölçtüğü davranış kişiliktir. Bir kağıt kalem testi olan Eysenck , kişiliğin Psikotizm, Dışadönüklük, Nörotizm ve Yalan boyutlarını ölçer.
 
MFD Testi
15 geometrik şekil içeren kartlardan oluşur. Şekiller kişiye birer birer sunulur ve bunların anlık hafızadan çizilmesi beklenir. 
 
Tematik Algı Testi
41 karttan oluşmuştur. Bu kartlar siyah-beyaz belirsiz resimlerden oluşmuştur. Kartlardan sadece biri beyazdır. Denekten resme uygun bir öykü anlatması, o anda ne olduğu, sonuçta ne olacağı sorulur. Beyaz kartta ise, denekten kart üzerinde bir resim imgelemesi, tanımlaması ve resimle ilgili bir öykü anlatması istenir. Bunun sonucunda birey çoğu kez resimdeki karakterlerden biri ile
özdeşim kurar ve öykü bireyin yaşantılarını yansıtır. Bu yolla bireyin duygu ve arzuları ortaya çıkmış olur.