Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Ekol Aile Danışmanlık Merkezi (“Ekol Danışmanlık”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Ekol olarak kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

Ekol Danışmanlık, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımındanEkol Danışmanlık veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde bilişim hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek üzere Feneryolu, Bağdat Caddesi No:115/1 Babadan Apt. B Blok Kat:3 D:8-10, 34734 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Ekol Danışmanlık’tır..

İşlenen Kişisel Veriler

Ekol Danışmanlık tarafından kişisel verileriniz, farklı süreçlerin yürütülmesi açısından işlenmekte olup aşağıda her bir süreçte Ekol Danışmanlık tarafından işlenen kişisel verilere yer verilmiştir:

1)      Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası ve/veya pasaport numarası, imza, doğum yeri, doğum tarihi, hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek her türlü kimlik verisi

2)      İletişim Bilgileriniz: Adres, telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi

3)      Finansal Bilgiler: Ödeme ve faturalandırmaya ilişkin bilgiler, kart bilgileri, fatura bilgileri

4)      Müşteri İşlem Bilgileri: Randevu/kayıt bilgileri, talep-şikâyet bilgileri, online/fiziksel danışan yorumları

5)      Fiziksel Mekân Güvenliği: Ekol Danışmanlık’ta fiziken bulunanlara ilişkin fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları gibi görsel ve işitsel kayıt verileri

6)      Sağlık Bilgileri: Tanı bilgileri, tıbbi öykü, kullanılan ilaçlar, sigara kullanım bilgisi, uygulama/bakım/tedavi bilgileri, test sonuçları, psikolog/psikiyatrist analiz ve yorumları, reçete bilgileri

7)      Genetik Veri: Kalıtsal hastalık

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ekol Danışmanlık tarafından kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Ekol Danışmanlık yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve 2259 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde:

 • Hasta talep ve başvuruların alınması,
 • Kayıt ve randevu süreçlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Randevu alınması halinde randevu hakkında danışanların bilgilendirilmesi,
 • Danışan kayıt dosyası oluşturulması,
 • Tedavi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Devam eden tedavilerde randevu ve işlem hatırlatmalarının yapılması,
 • Hizmet sonucu fatura tanzim edilmesi,
 • Danışan memnuniyetine yönelik çalışmaların yapılması,
 • Hizmetlere ilişkin soru ve şikayetlere yanıt verme,
 • Ekol Danışmanlık güvenliğinin sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin verilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerine ilişkin bilgileri muhafaza etmek

ve Ekol Danışmanlık’ın faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olabilecek bilgileriniz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı işlenmektedir.

Kişisel verileriniz anonimleştirilmek kaydı ile şirket içi raporlama ve istatistik çalışmalar kapsamında işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kolluk kuvvetleri, kanunen yetkili kamu kurumları yasal talepleri uyarınca paylaşılabilmekte ve KVKK’nın 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbirliği ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir.

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz;

-          Ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve mali müşavir firma ile,

-          Kişisel verilerinizin saklanabilmesi adına Türkiye’de ve yurtdışında mukim bulut hizmet sağlayıcıları ile,

-          Danışan yorumlarının yapılabilmesi adına iletişim verilerinizin internet hizmet sağlayıcısı ile,

-          Talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına mahkemeler, icra müdürlükleri, emniyet ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

-          Kimlik bildirimine ilişkin yasal yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi adına ilgili kolluk birimleriyle,

-          Gerekli olduğu hallerde iş ortaklarımız,

-          Hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz yurt içi/yurtdışı kuruluşlar

ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, Ekol Danışmanlık olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş sözleşmesinin ifası ya da yukarıda her bir süreç altında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Ekol Danışmanlık tarafından kullanılan formlar aracılığıyla, güvenlik kameraları aracılığıyla veya danışanların doğrudan kendilerinin iletmesi suretiyle belirtilen hukuki sebeplere dayanarak sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Ekol Danışmanlık bünyesinde işlenen kişisel veriler iş sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında,

 1. 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve 33 59 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu uyarınca veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle KVKK m.5/2-a,
 2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle m./5-e,
 3. KVKK m. 5/1 ve 6/2 kapsamında açık rızanın varlığı uyarınca işlenmektedir.

İlgili kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi ekolpsikoloji@gmail.com veya Feneryolu, Bağdat Caddesi No:115/1 Babadan Apt. B Blok Kat:3 D:8-10, 34734 Kadıköy/İstanbul adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Ekol Danışmanlık, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Danışan

:

Tarih

:

İmza

:

Ekol Danışmanlık’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.